فرمانده دلها

بازهم حاج حسن ,هرچه از او بگوییم باز هم حق مطلب ادا نشده است او که چون چشمه زلال و چون نسیم روح نواز بود افق باز نگاه او. رو به آینده بود درزسراپرده افکار او همیشه ردپای یاران سفرکرده برجسته و هویدا بود و امید بود امید حرکت .

گاهی در پیچ وخم کارها همه گمان میکردند که همه چیز تمام شده و دیگر هیچ راهی نیست اما از پنجره باز نگاه او جاده با تمام پیچ وخم هایش هنوز ادامه داشت.

او بی آنکه از موانع بهراسد تنها به یک چیز میاندیشید وآن هم تحقق شعار  "واعدولهم ماستطعتم من قوه"بود.

برای پی بردن به اعماق تفکرات فردی مانند حاج حسن وقت زیادی نیاز نبود زیرا انسانی که صداقت در تمام ابعاد وجودیش جاری باشد زوایای پنهان ندارد حاج حسن آقا زیاد اهل سخنرانی و ....نبود .اما معدود سخنرانی هایش هنوز کلمه کلمه در ذهنم است.

وقتی برایمان صحبت میکرد حتی نگاهش را بین ما تقسیم میکرد که مبادا کسی دلگیر شود در لحظات سراسر خطر دوشادوش ما وحتی جلوتر از ما ایستاده بود وقتی میدیدیم فرمانده بزرگی چون حاج حسن در کنار ماست قوت میگرفتیم

در آینده دیدگاه او ایران ابرقدرتی صلح طلب بود این را از زبان خودشان شنیدم که شیعه باید قدرت اول جهان باشد . او تمام زندگیش را وقف هدفش وخدمت به امام عصر کرده بود . خودش میگفت کار امام زمان لنگ نفرات نمیشود امام خود نفرات و امکانات را مهیا میکند

او گفت:بروی سنگ مزارم بنویسید اینجا مدفن کسی است که میخواست اسراییل را نابود کند

/ 0 نظر / 19 بازدید